Политика за лични данни

• Спорт Дженерейшън ООД, наричан за краткост Търговец, чрез сайта си www.SportsDirect.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, търговецът може да използва личните данни на Клиента, единствено и само за целите предвидени в договора.

• Търговецът има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@sportsdirect.bg

• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за търговеца. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

• Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица, държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
-е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
-е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.